Σύνταξη

Η προϋπόθεση που είναι καθοριστική είναι όχι η συντάξιμη υπηρεσία αλλά η ηλικία προς συνταξιοδότηση. Γενική προϋπόθεση είναι να έχει ο υπάλληλος 15 χρόνια πλήρη πραγματική Σ.Υ. και το 65ο έτος της ηλικίας του. Το όριο ηλικίας είναι τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες που δεν έχουν ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά ή δεν έχουν 3 παιδιά.

Αν λείπει η 15ετής Σ.Υ. ο υπάλληλος δεν δικαιούται σύνταξη. Αντίθετα, αν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, αλλά δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας, το δικαίωμα σε σύνταξη ηρεμεί μέχρι τη συμπλήρωσή του, εκτός υπηρεσίας, οπότε και απονέμεται η σύνταξη.

Μητέρες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά

Στις μητέρες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά (67% και άνω) δίνεται το δικαίωμα θεμελίωσης σε σύνταξη με 20 χρόνια πλήρους Σ.Υ. και τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Απαιτεί όμως την ταυτόχρονη συνδρομή και των τριών προϋποθέσεων (ηλικίας, Σ.Υ., ανηλικότητας ή αναπηρίας παιδιού) κατά το χρόνο που ασκείται το δικαίωμα σε σύνταξη. Δεν ισχύει δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι αναφέραμε για τις Δ/Υ που είχαν διοριστεί μέχρι 31-12-82.

Το μέτρο αυτό όπως καταλαβαίνουμε αφορά ελάχιστες μητέρες, αφού σε ηλικία 55 ετών ανήλικα παιδιά θα έχουν ελάχιστες γυναίκες.

Μητέρες με τρία παιδιά

Εάν η μητέρα εκπαιδευτικός έχει 3 παιδιά και δεν εμπίπτει στην προηγούμενη κατηγορία, δικαιούται σύνταξη με 20 χρόνια πλήρη Σ.Υ. και συμπλήρωση του 56ου έτους της ηλικίας. Για καθένα παιδί πέρα των 3 το όριο ηλικίας μειώνεται κατά 3 χρόνια και μέχρι του 50%.

Η διάταξη αυτή σε σύγκριση με την ανάλογη για τις πριν το 1993 διορισμένες Δ/Υ διαφέρει γιατί προβλέπει όριο ηλικίας και ταυτόχρονα αποκλείει το χήρο ή διαζευγμένο πατέρα που έχει την επιμέλεια 3 ανηλίκων παιδιών.

Μειωμένη σύνταξη

Με 15ετή Σ.Υ. και το 60ο έτος της ηλικίας και μετά μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά με 20 χρόνια Σ.Υ. και μετά τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους. Η μείωση είναι το 1/200 του ποσού της πλήρους σύνταξης για κάθε μήνα ηλικίας που λείπει από το 65ο ή το 55ο αντίστοιχα.

Συντάξιμη υπηρεσία

Αυτοδίκαιη πραγματική Σ.Υ. είναι ο χρόνος που διανύθηκε στις θέσεις του άρθρου 3 του ν. 2084/92 με υπαλληλική ιδιότητα.

Στην Σ.Υ. προστίθεται α) ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση, πριν από το διορισμό, β) η υπηρεσία στους ΟΤΑ ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση (μονίμου, εκτάκτου, ωρομισθίου), γ) εκτός από αυτές τις προϋπηρεσίες αναγνωρίζεται και "πλασματικός" χρόνος που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση, προστίθεται όμως στην πραγματική Σ.Υ. Πρόκειται για:

  1. το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας

  2. το χρόνο εκπαιδευτικής άδειας

  3. το χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.
    Στις περιπτώσεις αυτές η αναγνώριση γίνεται εφ' όσον καταβληθούν εισφορές.

  4. Συντάξιμη είναι και οποιαδήποτε εργασία παρασχέθηκε στον ιδιωτικό τομέα κατά τους κανόνες της διαδοχικής ασφάλισης.

Η εξαγορά του πλασματικού χρόνου γίνεται με βάση το ποσοστό εισφοράς του ΙΚΑ που ισχύει κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης, υπολογιζόμενο επί του συνόλου του αποδοχών του εκπαιδευτικού κατά την ίδια χρονολογία.
Για την υποβολή της αίτησης δεν υπάρχει προθεσμία, δηλαδή μπορεί να υποβληθεί ακόμα και μετά τη συνταξιοδότηση, αν με την υπόλοιπη Σ.Υ. θεμελιώνεται δικαίωμα.

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα

Υπολογισμός της σύνταξης
Υπολογισμός της σύνταξης