Υπολογισμός της σύνταξης

Η σύνταξη υπολογίζεται σε ποσοστό 1,714% του μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού για κάθε χρόνο πραγματικής Σ.Υ. (χρόνου ασφάλισης) του υπαλλήλου.

Για να βρεθεί ο "μηνιαίος ασφαλιστικός μισθός" παίρνονται υπόψη οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές για τις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές κατά τα πέντε ημερολογιακά χρόνια που προηγούνται της χρονιάς, μέσα στην οποία υποβάλλει ο υπάλληλος αίτηση για σύνταξη, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και άδειας. Οι αποδοχές κάθε έτους, προσαυξάνονται κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των Δ/Υ κατά τα αντίστοιχα έτη.

Το σύνολο αυτό διαιρείται με τον αριθμό των μηνών ασφάλισης των πέντε αυτών χρόνων, εφόσον είναι 40 και άνω. Το πηλίκον της διαίρεσης αυτής αποτελεί το μηνιαίο ασφαλιστέο μισθό επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό σύνταξης 1,714% επί τα έτη πραγματικής Σ.Υ.

Με τη μέθοδο αυτή το ποσοστό σύνταξης για 39 χρόνια Σ.Υ. φθάνει μέχρι το 60%.

Σύνταξη
Σύνταξη

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'
ΠΙΝΑΚΑΣ Α'