ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1-1-1993

Με το ν. 2084/92 καθιερώθηκε ιδιαίτερο ασφαλιστικό καθεστώς, εντελώς διαφορετικό, σε όλα τα επιμέρους θέματα ασφάλισης και παροχών, από εκείνο που ισχύει για τους μέχρι 31-12-92 ασφαλισμένους.

Το νέο αυτό σύστημα διακρίνεται για την αυστηρότητα των προϋποθέσεων για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη, τον περιορισμό του ύψους αυτής και την κατάργηση της 35ετίας.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όπως λέει ο ν. 2320/95 "τα πρόσωπα που διορίζονται για πρώτη φορά ως μόνιμοι υπάλληλοι από 1-1-1993 και μετά, εφόσον δεν έχουν ασφαλισθεί μέχρι 31-12-1992 σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης".

Εισφορές

Το ποσοστό εισφοράς ορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για το ΙΚΑ, δηλαδή σήμερα σε 6,67 στο σύνολο των κάθε είδους αποδοχών.

Εισφορά παρακρατείται για το Β.Μ., το χρονοεπίδομα, τις αμοιβές για υπερωρίες, τα επιδόματα (οικογενειακά διαχειριστικών λαθών και κάθε άλλο επίδομα που προβλέπει ο ν. 2470/97 "Αναμόρφωση μισθολογίου…", εκτός από το κίνητρο απόδοσης για το οποίο υπάρχει πρόβλεψη μη παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα

Σύνταξη
Σύνταξη