ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Σ.Υ.)

Με τον όρο (Σ.Υ.) υποδηλώνεται κάθε υπηρεσία που από το νόμο υπολογίζεται ως συντάξιμη, καθώς και οι προβλεπόμενες προϋπηρεσίες που υπό προϋποθέσεις αναγνωρίζονται και προσμετρούνται ως συντάξιμες. Η πραγματική (Σ.Υ.) διαχωρίζεται σε αυτοδίκαια συντάξιμη, υπηρεσία και σε συντάξιμη υπηρεσία προσμετρούμενη.

Σ.Υ. υπολογίζονται όσες έχουν προσφερθεί στο Δημόσιο στους ΟΤΑ και στα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (τακτικού, εκτάκτου, συμβασιούχου, ημερομίσθιου και με σύμβαση έργου υπό προϋποθέσεις) καθώς και υπηρεσίες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Η έναρξη της (Σ.Υ.) υπολογίζεται από τη χρονολογία του εγγράφου της κοινοποίησης του διορισμού ή από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Ο τερματισμός συμπίπτει με τη χρονολογία δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβέρνησης της απόλυσης ή της αποδοχής της παραίτησης. Εάν κατά τη συγκεφαλαίωση της Σ.Υ. εναπομείνει διάστημα μικρότερο από 12 μήνες, αυτό λογίζεται πλήρες έτος, εάν είναι τουλάχιστον ίσο προς 6 μήνες, αλλιώς παραλείπεται.

Προσμετρούμενη (Σ.Υ.) είναι οι προϋπηρεσίες που διανύθηκαν πριν αποκτήσει ο υπάλληλος την ιδιότητα του τακτικού δημόσιου υπαλλήλου.

Οι πλέον ενδιαφέρουσες για τους εκπαιδευτικούς είναι:

α) Η προϋπηρεσία ως αναπληρωτών, εκτάκτων, προσωρινών υπαλλήλων ή υπαλλήλων που αμείφθηκαν από ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού.

β) Η υπηρεσία στο στρατό, στη Χωροφυλακή, στο Λιμενικό και στην πυροσβεστική, εφόσον δε συμπίπτει με άλλη Σ.Υ.

γ) Ο χρόνος υπηρεσίας ως προσωρινών ή εκτάκτων δασκάλων, νηπιαγωγών, καθηγητών και επιστατών σχολείου, που οι αποδοχές καταβάλλονταν από τις κοινότητες, τις σχολικές εφορείες ή ταμεία ή από ειδικά κονδύλια ή τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

δ) Η υπηρεσία των καθηγητών σωματικής αγωγής σε Δημοτικά Σχολεία, είτε προβλεπόταν είτε όχι οργανική θέση.

ε) Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση που μονιμοποιούνται με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του ν. 1600/1986.

στ) Οι εκπαιδευτικοί που αποχωρούν από την υπηρεσία και δεν συμπληρώνουν 35ετία συμπληρώνουν όμως τα απαραίτητα κατά κατηγορία όρια ηλικίας, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος, ο πέραν της πρώτης τριετίας χρόνος αναμονής στην επετηρίδα. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ορίζεται σε ένα χρόνο για κάθε τριετία αναμονής στην επετηρίδα.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα

Αναγνώριση χρόνου εκτός Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ
Αναγνώριση χρόνου