ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Με τους νόμους 1902/90 και 2084/92 καταργήθηκε το καθεστώς της ατελούς συνταξιοδοτικής προστασίας. Το ποσοστό εισφοράς μετά από σταδιακές αναπροσαρμογές είναι ίσο με αυτό που ισχύει κάθε φορά στο ΙΚΑ. Το ποσοστό αυτό στο ΙΚΑ από 1-1-93 είναι για τους ασφαλισμένους του 6,67%.

Οι εισφορές υπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές που συναποτελούνται από το Β.Μ. και το χρονοεπίδομα. Κράτηση επιβάλλεται και στα επιδόματα εορτών και άδειας.

Εισφορές ασθένειας

Μέχρι το 1992 οι κρατήσεις των Δ/Υ για την υγειονομική περίθαλψη ήταν 1%. Με το νόμο 2084/92 η κράτηση διαμορφώθηκε σταδιακά σε 2,55% δηλ. σε ποσοστό ίσο με το ισχύον από 1-1-93 στο ΙΚΑ.

Κρατήσεις επί των συντάξεων

Οι συντάξεις που καταβάλλονταν από το Δημόσιο, όπως και από κάθε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ήταν απαλλαγμένες από κρατήσεις.

Με το ν.2084/92 καθιερώθηκε "ειδική μηνιαία εισφορά" υπέρ του Δημοσίου που κυμαίνεται από 1 ως 5% ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

Στην κράτηση αυτή ο νόμος έδινε προσωρινό χαρακτήρα και προβλεπόταν η λήξη της με Π.Δ., μετά την 31-12-1997. Η μη έκδοση όμως μέχρι σήμερα του Π.Δ. παρατείνει την προσωρινότητα.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη
Πώς υπολογίζεται η σύνταξη

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ