Πώς υπολογίζεται η σύνταξη

Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το συνολικό χρόνο της συντάξιμης υπηρεσίας και τις συντάξιμες αποδοχές του. Τα ποσοστά συντάξεων είναι διαφορετικά από κατηγορία σε κατηγορία. Συγκεκριμένα:

Γι' αυτούς που έχουν διοριστεί μέχρι και 31.12.82

Συντάξιμες αποδοχές είναι ο βασικός μισθός και το χρονοεπίδομα που παίρνει ο εκπαιδευτικός το μήνα της εξόδου του από την υπηρεσία.

Κάθε έτος υπηρεσίας αντιστοιχεί σε 1/35 της πλήρους σύνταξης ή σε 22,857 χιλιοστά (με 35 χρόνια 35/35 ή 800 χιλιοστά).

Με βάση τα παραπάνω το ποσό της σύνταξης προκύπτει από τον τύπο:

Παράδειγμα: Το ποσό της σύνταξης υπαλλήλου με 33 χρόνια Σ.Υ., με Β.Μ. 221.500 και χρονοεπ. 132.900 θα είναι:

Γι' αυτούς που διορίστηκαν από 1-1-83 μέχρι και 31-12-92

Γι' αυτή την κατηγορία ο συντάξιμος μισθός χωρίζεται σε πεντηκοστά. Για πραγματική Σ.Υ. μέχρι 25 χρόνια δικαιούται ο εκπαιδευτικός 25/50. Κάθε χρόνο από τον 26ο μέχρι και τον 30ο αντιστοιχεί σε 2/50 και κάθε χρόνος από τον 31ο μέχρι τον 35ο αντιστοιχεί σε 3/50. Κάθε πεντηκοστό αντιστοιχεί σε 16 χιλιοστά.

Με βάση τα παραπάνω το ποσό της σύνταξης προκύπτει από τον τύπο:

Παράδειγμα η σύνταξη του υπαλλήλου της προηγούμενης περίπτωσης θα είναι:

Είναι φανερό λοιπόν ότι για όσους έχουν 35 χρόνια Σ.Υ. και οι δύο τρόποι υπολογισμού της σύνταξης, δίνουν το ίδιο ποσό σύνταξης, δηλ. το 80% του τελευταίου μισθού. Γι' αυτούς όμως που συνταξιοδοτούνται με λιγότερα συντάξιμα χρόνια η διαφορά είναι σημαντική υπέρ των τριακοστών πέμπτων.

Παράδειγμα από τον πίνακα που αναφέρεται στους μισθούς περίπου των εκπαιδευτικών, η διαφορά στη σύνταξη με 25 συντάξιμα χρόνια είναι περίπου 70.000 δρχ. με 27 περίπου 60.000 δρχ. με 30 περίπου 50.000 δρχ.

Πέρα του 80% του μισθού για σύνταξη λόγω 35ετίας, για όσους μένουν στην υπηρεσία μέχρι και 40 χρόνια ανεξάρτητα του χρόνου διορισμού, αυξάνεται το επί του μηνιαίου συντάξιμου μισθού ποσοστό της σύνταξης κατά 1/50 (ή 16 χιλιοστά).

Στην υπηρεσία που πράγματι έχει προσφερθεί συνυπολογίζεται θητεία κληρωτού / εφέδρου καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, όχι όμως οι πλασματικές υπηρεσίες.

Παράδειγμα: Υπάλληλος παλιός ασφαλισμένος με 35 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας 2 χρόνια θητεία και 3 χρόνια αναγνωρισμένα (διαδοχικής ασφάλισης) δικαιούται προσαύξηση 5/50 ή 16 x 5 = 80 χιλιοστά με αποτέλεσμα η σύνταξή του να είναι 880% του συντάξιμου μισθού του.

Σύνταξη 35ετίας
Σύνταξη 35ετίας

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ