Σύνταξη 35ετίας

Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν μέχρι την 31-12-1982 και συμπληρώνουν 35 χρόνια Σ.Υ. συνταξιοδοτούνται ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας.

Άνδρες - γυναίκες που διορίστηκαν από 1-1-83 έως 31-12-1992

Για όλους τους άνδρες και τις γυναίκες της κατηγορίας αυτής ισχύει η 25ετία για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη.

Το όριο όμως ηλικίας είναι:

α) Το 50ο για τις μητέρες που θα έχουν κατά τη συμπλήρωση της 25ετούς Σ.Υ. ανήλικο ή ενήλικο αλλά ανίκανο παιδί…

β) Το 60ο για όλες τις υπόλοιπες γυναίκες

γ) Το 65ο για τους άνδρες.

Ειδικά όμως για σύνταξη λόγω συμπλήρωσης 35ετίας χρειάζεται μικρότερο όριο ηλικίας που είναι για τους άνδρες το 60ο και για τις γυναίκες το 58ο. Στην 35ετία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με τις διατάξεις του ν.δ. 4202/61 περί διαδοχικής ασφάλισης, καθώς και οι προσαυξήσεις των συντάξεων με τριακοστά πέμπτα ή πεντηκοστά.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όσοι / όσες διορίστηκαν μετά την 1.1.1993 αλλά μέχρι τότε είχαν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

Σύνταξη με βάση τα 3 παιδιά

Γυναίκες ή χήροι άνδρες με 3 τουλάχιστον παιδιά ή με την επιμέλεια 3 τουλάχιστον παιδιών ανεξάρτητα από τη χρονολογία πρόσληψής τους (πριν ή μετά την 1-1-83) συνταξιοδοτούνται αρκεί να έχουν:

α) 20 χρόνια πλήρη συντάξιμη υπηρεσία

β) τρία παιδιά.

Ως προς τις γυναίκες δεν ενδιαφέρει η ηλικία, η οικογενειακή κατάστασή τους, αν δουλεύουν ή όχι, παρά μόνο να είναι εν ζωή όταν ασκείται το δικαίωμα της 20ετίας.

Επίσης είναι ανεξάρτητη η οικογενειακή κατάσταση της εκπαιδευτικού, αν δηλ. είναι άγαμη, έγγαμη, χήρα ή διαζευγμένη.
Στην περίπτωση όμως του άνδρα απαιτείται τα παιδιά να είναι ανήλικα ή ανίκανα και να έχει εκείνος την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

Μειωμένη σύνταξη

Οι νόμοι 2084/92 και 2320/95 προβλέπει πως, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη μετά την 1.1.98 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα και η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους για τις γυναίκες ή του 60ου για τους άντρες.

Η μείωση υπολογίζεται σε 1/200 από την πλήρη σύνταξη που δικαιούται ο εκπαιδευτικός, για κάθε μήνα που λείπει από την έναρξη καταβολής μέχρι τη συμπλήρωση της απαραίτητης ηλικίας.

Παράδειγμα: Αν γυναίκα εκπαιδευτικός συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 55 χρονών η σύνταξη θα είναι μειωμένη κατά 60/200 αφού 5 x 12 = 60 μήνες που λείπουν μέχρι το 60ο έτος.

Σύνταξη στα 65 χρόνια ηλικίας

Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν μέχρι 31.12.92 εφόσον συμπληρώνουν 15 χρόνια πραγματικής Σ.Υ. μπορούν να φύγουν, θεμελιώνοντας δικαίωμα σε σύνταξη, που καταβάλλεται όμως με τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας, για άνδρες και γυναίκες.
Ως συντάξιμος μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης υπολογίζεται εκείνος του βαθμού ή του Μ.Κ. που είχε ο εκπαιδευτικός κατά το χρόνο της εξόδου, όπως αυτός ισχύει κατά το χρόνο κανονισμού της σύνταξης, με όλες τις αυξήσεις που έχουν δοθεί.

Σύνταξη 25ετίας
Σύνταξη 25ετίας

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη
Πώς υπολογίζεται η σύνταξη