Σύνταξη 25ετίας

Τα 25 χρόνια με τις αλλαγές που έγιναν εξακολουθούν να αποτελούν προϋπόθεση για τη θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης, όμως έχει προστεθεί και το όριο ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης που είναι διαφορετικό σε άνδρες και γυναίκες.

ΑΝΔΡΕΣ

Για την πρώτη κατηγορία. Για όσους έχουν προσληφθεί στο δημόσιο μέχρι 31-12-82 και συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι 31-12-97 το όριο ηλικίας είναι 55 χρόνια συμπληρωμένα. Μπορούν όμως να συνταξιοδοτηθούν ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας εάν έχουν 32 χρόνια Σ.Υ.

Για τη δεύτερη κατηγορία δηλαδή γι' αυτούς που συμπλήρωσαν την 25ετία μετά την 1-1-98 το όριο ηλικίας το 2000 είναι 61½ και ολοκληρώνεται το 2007 που απαιτείται το 65ο έτος.

Και η κατηγορία αυτή μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς όριο ηλικίας εφ' όσον έχει το 2000 33½ χρόνια Σ.Υ. που ολοκληρώνεται με 35 χρόνια το 2003.

· Στα χρόνια Σ.Υ. συνυπολογίζονται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης και οι πλασματικές υπηρεσίες.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

· Γυναίκες που διορίστηκαν μέχρι και 31-12-1982 και είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-97 δηλαδή:

α) Οι παντρεμένες με παιδιά ανήλικα… κ.λπ. που είχαν Σ.Υ. 17½ χρόνια παίρνουν σύνταξη ή με το όριο ηλικίας 44½ ή με 24½ χρόνια υπηρεσίας.*

β) Οι παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με άγαμα παιδιά και διαζευγμένες … που είχαν Σ.Υ. 17½, συνταξιοδοτούνται ή με όριο ηλικίας 53 ή με 24½ χρόνια υπηρεσίας.*

γ) Γυναίκες ανύπαντρες και χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 25 χρόνια υπηρεσίας η σύνταξη όμως καταβάλλεται ή στην ηλικία των 53 ετών ή με Σ.Υ. 32 χρόνων.

* Η αναφορά γίνεται γι' αυτές τις γυναίκες που δεν υπάγονται σε κάποια από τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν.

· Γυναίκες που διορίστηκαν μέχρι και 31-12-1982 που θεμελιώνουν όμως δικαίωμα μετά την 1-1-98

α) Γυναίκες με ανήλικα παιδιά ή… μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όπως ήδη αναφέρθηκε ή με το όριο ηλικίας 50 ή με 24½ Σ.Υ. χωρίς το όριο ηλικίας.

β) Παντρεμένες χωρίς παιδιά… ή με 17½ Σ.Υ. και όριο ηλικίας το 2000 59½ και από το 2001 60 ή με 24½ χρόνια υπηρεσίας και χωρίς όριο ηλικίας .

γ) Γυναίκες ανύπαντρες, χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 25 χρόνια υπηρεσίας όμως μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ή με το όριο ηλικίας που είναι το 2000 59½ και ολοκληρώνεται το 2003 60 χρονών ή με το συνολικό χρόνο συνταξιοδότησης που είναι το 2000 33½ και το 2003 γίνεται 35 χρόνια.

Σύνταξη 15ετίας
Σύνταξη 15ετίας

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα

Σύνταξη 35ετίας
Σύνταξη 35ετίας