Σύνταξη 15ετίας (ήδη έχει γίνει 17½)

Σύμφωνα με το άρθρο 19§1 του ν. 2084/92 ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο αποκτά ο Δ/Υ που έχει 25ετή πλήρη πραγματική (Σ.Υ.).

Όμως για τις μητέρες υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31-12-1982 και υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, αρκεί η συμπλήρωση 17½ ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα:

Α.1 Γυναίκες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά ή με ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω) που διορίστηκαν μέχρι την 31-12-1982 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη μέχρι 31-12-1997 (δηλαδή είχαν συμπληρώσει 15 έτη Σ.Υ.) μπορούν να παραιτηθούν και να πάρουν σύνταξη όποια στιγμή θέλουν αρκεί να έχουν ηλικία 44½ το 1997 - Σ.Υ. 17,5 και ανήλικο παιδί ή …

 1. Εάν είχαν συμπληρώσει στις 31-12-1992
  α) 15ετή Σ.Υ.
  β) το 42ο έτος της ηλικίας και
  γ) στις 31-12-92 είχαν ανήλικο παιδί ή… 
  μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όποια στιγμή θέλουν.

 2. Εάν το 1992 είχαν 15 (Σ.Υ.) και ανήλικο παιδί ή… όμως δεν είχαν το όριο ηλικίας των 42 ετών, το δικαίωμα σε σύνταξη είναι θεμελιωμένο, αλλά η αξίωση της σύνταξης γεννάται όταν συμπληρώσουν το όριο ηλικίας των 42 χρόνων, ακόμα και μετά το 1997.

 3. Εάν συμπλήρωσαν 15ετή Σ.Υ. μετά την 31-12-1992 αλλά μέχρι την 31-12-1997 και είχαν κατά τη συμπλήρωσή της ανήλικο παιδί ή…, το δικαίωμα στη σύνταξη θεμελιώνεται τότε που συμπλήρωσαν τη Σ.Υ. και είχαν ανήλικο παιδί ή … αλλά μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όταν συμπληρώσουν το αυξημένο όριο ηλικίας και την αυξημένη Σ.Υ., που μετά το 1997 είναι 44½ ετών και Σ.Υ. 17½.
  Τα όρια αυτά (44½ και 17½) μένουν σταθερά και δεν αυξάνονται έστω και αν το ένα ή και τα δύο συμπληρώνονται μετά την 1-1-1998.

Παράδειγμα: Έστω γυναίκα εκπαιδευτικός που γεννήθηκε το Μάρτιο του 1958 και διορίστηκε το Σεπτέμβριο του 1981. Τον αντίστοιχο μήνα του 1996 συμπλήρωσε 15 χρόνια Σ.Υ. και είχε ταυτόχρονα και ανήλικο παιδί. Άρα τότε είχε θεμελιώσει δικαίωμα σε σύνταξη. Για να συνταξιοδοτηθεί όμως πρέπει να γίνει 44½ άρα να μείνει μέχρι το Σεπτέμβρη του 2002, που ήδη θα έχει συμπληρώσει και τα 17½ χρόνια Σ.Υ.

* Το όριο ηλικίας 44½ δεν είναι απαραίτητο, εάν η εκπαιδευτικός εκτός από τα 17½ χρόνια Σ.Υ. έχει επιπλέον 7 χρόνια Σ.Υ. (24½), από τα οποία τουλάχιστον 15 στο Δημόσιο και τα υπόλοιπα σ' αυτόν ή άλλο φορέα, τα οποία αναγνωρίζονται με εξαγορά.

Α.2 Γυναίκες που διορίστηκαν μέχρι την 31-12-1982 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη μετά την 1-1-1998

Είναι δεδομένο πως όλες οι γυναίκες που διορίστηκαν το 1982 έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια Σ.Υ. μέχρι 31-12-1997, άρα στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εκείνες που απέκτησαν παιδί ή ενήλικο αλλά ανάπηρο παιδί ή σύζυγο ανάπηρο από 1-1-1998.
Έχουν ήδη 15 χρόνια Σ.Υ. αλλά για να συνταξιοδοτηθούν πρέπει να συμπληρωθεί το 50ο έτος της ηλικίας και τα 17½ χρόνια Σ.Υ. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις παραμένουν σταθερές.

Β.1 Έγγαμες με ή χωρίς παιδιά, καθώς και χήρες διαζευγμένες, άγαμες με ενήλικα και άγαμα παιδιά, που διορίστηκαν μέχρι την 31-12-82 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη μέχρι 31-12-97

 1. Εάν είχαν την 31-12-92
  α) 15 χρόνια Σ.Υ.
  β) είχαν συμπληρωμένο το 53ο έτος και
  γ) ήταν έγγαμες με ή χωρίς παιδιά ή…
  μπορούν να αποχωρήσουν όποτε θέλουν και να πάρουν αμέσως σύνταξη.

 2. Εάν την 31-12-92 είχαν 15 χρόνια Σ.Υ. και ήταν έγγαμες με ή …, αλλά δεν είχαν συμπληρωμένο το όριο ηλικίας, το δικαίωμα σε σύνταξη είναι θεμελιωμένο, αλλά η συνταξιοδότηση γίνεται μόλις συμπληρωθεί το 53ο 

 3. Εάν οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας συμπλήρωσαν τη 15ετή Σ.Υ. μέχρι 31-12-97 και κατά τη συμπλήρωση ήταν έγγαμες με ή … το δικαίωμά τους είναι θεμελιωμένο, αλλά η συνταξιοδότηση μπορεί να γίνει όταν συμπληρωθεί το 53ο έτος της ηλικίας. Ταυτόχρονα απαιτείται και Σ.Υ. 17½ ετών.
  (Οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας είναι δεδομένο ότι το 2000 έχουν Σ.Υ. 17½ χρόνων).

Β.2 Γυναίκες που διορίστηκαν μέχρι την 31-12-82 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1-1-98

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν μόνο όσες γυναίκες παντρεύτηκαν μετά την 1-1-98 και δεν έχουν ανήλικο παιδί. Διαφορετικά υπάγονται σε μια από τις προηγούμενες κατηγορίες.

Με το γάμο τους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης πρέπει όμως να συμπληρώσουν πέρα από 17½ χρόνια Σ.Υ. και το αυξημένο όριο ηλικίας που είναι για το 2000 59½ και μετά το 2000 το 60ο έτος της ηλικίας.

Αναγνώριση χρόνου εκτός Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ
Αναγνώριση χρόνου

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα

Σύνταξη 25ετίας
Σύνταξη 25ετίας