Αναγνώριση χρόνου εκτός Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ

Ο νόμος 1405/83 έδωσε το δικαίωμα στους Δ.Υ. να αναγνωρίζουν με εξαγορά και το χρόνο απασχόλησης σε τομείς έξω από το δημόσιο, ΟΤΑ-Ν.Π.Δ.Δ. για την οποία ασφαλίστηκαν σε οργανισμούς κύριας ασφάλισης.

Ο όρος "απασχόληση" περιλαμβάνει τόσο την απασχόληση σε εξαρτημένη εργασία (μισθωτού), όσο και την όμοια με την ιδιότητα του ελεύθερου ή αυτοτελούς επαγγελματία (εμπόρου, βιοτέχνη, δικηγόρου κ.λπ.). Ως φορέας "κύριας" ασφάλισης λογίζεται εκείνος που κάλυψε την ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης. Εάν ο ενδιαφερόμενος για τον αντίστοιχο χρόνο έλαβε εφάπαξ αποζημίωση αντί συντάξεων ή χρησιμοποίησε αυτόν για συνταξιοδοτικούς σκοπούς, αυτός δεν υπολογίζεται, μπορεί όμως να αποτελέσει αντικείμενο μεταφοράς και συνυπολογισμού στο δημόσιο, εφ' όσον από τις διατάξεις του συγκεκριμένου φορέα δίνεται η δυνατότητα επιστροφής των εισφορών ή της εφάπαξ παροχής. Στη σχετική με το ΙΚΑ νομοθεσία υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τους ασφαλισμένους των συγχωνευθέντων στο ΙΚΑ ταμείων και για όλους αυτούς που ήταν ασφαλισμένοι σε ειδικά ταμεία.

Ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ δε συνυπολογίζεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συνυπολογίσει όλο ή μέρος του χρόνου της προηγούμενης εργασίας.

Για την άσκηση του δικαιώματος δεν υπάρχει προθεσμία, μπορεί η σχετική αίτηση να υποβληθεί κατά το χρόνο υπηρεσίας ή και μετά την έξοδο από αυτή.

Η προσμέτρηση του χρόνου γίνεται μόνο εάν ο Δ/Υ έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο δημόσιο βάσει της υπόλοιπης υπηρεσίας του. Δηλ. η προσμέτρηση γίνεται εφόσον έχει 25 έτη συντάξιμη υπηρεσία και προκειμένου για έγγαμη γυναίκα έχει 17½ χρόνια Σ.Υ. Κατ' εξαίρεση, προσμέτρηση γίνεται και για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος "… αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας του και 20ετή πραγματική Σ.Υ. στην οποία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος αυτός".

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα

Σύνταξη 15ετίας
Σύνταξη 15ετίας