ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 84η ΓΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΟΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2015 – 2016 21 6 2015

(Διαχείριση 3/6/2015 – 2/6/2016)

………………………………………………………………………………………..

ΕΣΟΔΑ
ΚΕΦΑΛ. ΑΡΘΡΟ ΤΙΤΛΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ

1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΧΡΗΣΗ 673.020

2 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ 2.505.000
α΄ Χρήσης 2014 – 2015 (Μέλη 60.000 Χ 18 ευρώ) 1. 080. 000
β΄ Παλαιών Χρήσεων 1. 300. 000
γ΄ Μεμονωμένες συνδρομές 5. 000
δ΄ Συνδρομές στήριξης διωκομένων εκπ/κών (60.000 Χ 2 ευρώ) 120.000

3 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 20.000
α΄ Τόκοι Τακτικού Αποθεματικού 8.000
β΄ Τόκοι αποθεματικού Αγοράς Ακινήτου 12.000

ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 150.000
α΄ Εγγυοδοσίες προμηθευτών 5.000
β΄ Καταθέσεις για ενίσχυση αναξιοπαθούντων εκπ/κών 30.000
γ΄ Εισπραχθέντα αχρεωστήτως από Συλλόγους 5.000
δ΄ Επιστροφή δανείων τακτικών υπαλλήλων 10.000
ε΄ Επιστροφή λοιπών δανείων 60.000
στ΄ Λοιπά αχρεωστήτως εισπραχθέντα 40.000

4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.500
α΄ Επιχορηγήσεις Εκπαιδευτικών Συνεδρίων 2.000
β΄ Λοιπές επιχορηγήσεις 500
γ΄ Δωρεές 500
δ΄ Εισφορές – Έκτακτες συνδρομές 500
ε΄ Έκτακτη συνδρομή για αγορά ακινήτου 7.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.338.520

ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛ. ΑΡΘΡΟ ΤΙΤΛΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ

1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.182.900
α΄ Έξοδα Γενικών Συνελεύσεων 50.000
β΄ Έξοδα αντιπροσώπων Συλλόγων 200.000
γ΄ Συμμετοχή σε υπερκείμενες οργανώσεις 400.000
δ΄ Εκπαιδευτικά και λοιπά Συνέδρια 30.000
ε΄ Έξοδα Παιδαγωγικών Ερευνών 40.000
στ΄ Κινητοποιήσεις για διεκδίκηση αιτημάτων 300.000
ζ΄ Δικαστικά έξοδα 110.000
η΄ Δημόσιες σχέσεις – Εκδηλώσεις 5.000
θ΄ Δημοσιεύσεις & λοιπά έξοδα Τύπου 3.000
ι΄ Δαπάνες οικονομικού ελέγχου 2.000
ια΄ Επαφές και σχέσεις με οργανώσεις εξωτερικού 7.000
ιβ΄ Κοινωνικές Παροχές 10.000
ιγ΄ Κοινόχρηστες δαπάνες 6.500
ιδ΄ Γραφική Ύλη – Έντυπα – Φωτοαντιγραφικά 4.600
ιε΄ Έρανοι – Φιλοδωρήματα – Φιλοξενία 1.800
ιστ΄ Διάφορα μικροέξοδα 1.500
ιζ΄ Αγορά αναλωσίμων 4.500
ιη΄ Απρόβλεπτα έξοδα 4.000
ιθ΄ Έξοδα καθαριότητας 3.000

2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 98.500
α΄ Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά 30.000
β΄ Ταχυδρομικά 10.000
γ΄ Φωτισμός 12.000
δ΄ Ύδρευση 1.500
ε΄ Συντήρηση και μεταρρύθμιση ακινήτων 20.000
στ΄ Συντήρηση επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 10.000
ζ΄ Συντήρηση &βιβλιοδεσία συγγραμμάτων &
λοιπών εντύπων 500
η΄ Έξοδα βιβλιοθήκης 500
θ΄ Ασφάλιστρα 2.000 (ακινήτων)
ι΄ Δαπάνες βελτίωσης κοινοχρήστων χώρων 7.000
ια΄ Λοιπές παροχές τρίτων 5.000

3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 274.000

α΄ Αμοιβές Τακτικών Υπαλλήλων 148.000
β΄ Εργοδοτικές εισφορές 46.000
γ΄ Αποζημίωση συντ/νων 80.000

4 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 25.000

α΄ Αμοιβές Ειδικών Συνεργατών 19.000
β΄ Αμοιβές Τρίτων 6.000
ΚΕΦΑΛ. ΑΡΘΡΟ ΤΙΤΛΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ

5 ΕΞΟΔΑ Δ.Σ. – ΕΛΕΓΚΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ –
ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 125.000

α΄ Έξοδα κίνησης μελών Δ. Σ. 55.000
β΄ Έξοδα στέγασης Δ. Σ. 30.000
γ΄ Έξοδα κίνησης Αιρετών Συμβούλων 10.000
δ΄ Έξοδα στέγασης Αιρετών Συμβούλων 6.000
ε΄ Περιοδείες Δ. Σ. 5.000
στ΄ Μεταφορικά οικοσκευών 5.000
ζ΄ Λοιπά έξοδα Δ. Σ. & Αιρετών Συμβούλων 7.000
η΄ ‘Εξοδα Ελεγκτικής Επιτροπής 7.000

6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 35.000

α΄ Διδασκαλικό Βήμα 15.000
β΄ Επιστημονικό Βήμα 10.000
γ΄ Λοιπές εκδόσεις 10.000

7 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 225.000

α΄ Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 20.000
γ΄ Αγορά ακινήτου 205.000

8 ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 150.000

α΄ Επιστροφή εγγυήσεων προμηθευτών 5.000
β΄ Ενίσχυση αναξιοπαθούντων εκπαιδευτικών 30.000
γ΄ Επιστροφή Πιστωτικών υπολοίπων Συλλόγων 5.000
δ΄ Χορήγηση μικροδανείων σε υπαλλήλους ΔΟΕ 10.000
ε΄ Λοιπά δάνεια 60.000
στ΄ Λοιπά αχρεωστήτως καταβληθέντα 40.000

9 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 42.000
α΄ Διάφοροι φόροι – τέλη 12.000
β΄ Μη εκπιπτόμενος Φ.Π.Α. 30.000

10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 566.620

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.724.020