ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
"Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις"

Άρθρο 1
Οργάνωση

1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, είναι:
· α) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α'), οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
· β) Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών του όρθρου 56 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') και του άρθρου 6 του Ν. 2043/1992 (ΦΕΚ 79 Α'), οι οποίες υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
· γ) Τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του άρθρου 56 του Ν. 1566/1985, που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών.
· δ) Τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής του άρθρου 9 του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α') και τα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, του άρθρου 6 του Ν. 2043/1992 (ΦΕΚ 79 Α'), τα οποία υπάγονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οικείων νομών ή νομαρχιών.
· ε) Τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1566/1985 και των όρθρων 17 και 18 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α'), τα οποία υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
· στ) Τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α'), τα οποία υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
· θ) Τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ) του όρθρου 9 του Ν. 2525/1995 (ΦΕΚ 188 Α'), τα οποία υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
· η) Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) που λειτουργούν κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 111 του Ν. 189271990 (ΦΕΚ 101 Α'), τα οποία υπάγονται στην οικεία .Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
· θ) Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Ι.Ν.) που λειτουργούν κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'), και υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
· ι) Οι Σχολικές Μονάδες και οι λοιπές αποκεντρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης του νομού ή της νομαρχίας.
2. Επίσης στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπάγονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ειδικής Αγωγής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Άρθρο 2
Διάρθρωση-αρμοδιότητες

1. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα τμήματα:
· α) Διοίκησης
· β) Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
· γ) Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. α) Το Τμήμα Διοίκησης έχει την ευθύνη της διοικητικής στήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
· β) Τα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο των σχολικών συμβούλων της οικείας βαθμίδας που έχουν έδρα εντός των ορίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης και συνεργάζονται, μέσω των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για την πληρέστερη εκτέλεση των έργων τους
· γ) Ο τρόπος διασύνδεσης του έργου των Τμημάτων Επιστημονικής-Παιδαγωγικής καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η διαδικασία εποπτείας επ' αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του κατά το άρθρο 14 παρ. 29 περίπτωση ε' του Ν. 2817/2000 περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου διοικητικού προσωπικού, ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή και σε περίπτωση έλλειψης με βαθμό Α'.
4. Στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠ6) και Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) μετέχει με ψήφο ένας Σχολικός Σύμβουλος της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης όταν γίνεται επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων ΣΕΚ. Ο Σχολικός Σύμβουλος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων στην περίπτωση που ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης λείπει και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής.
5. α) Σε κάθε έδρα Σχολικών Συμβούλων συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική στήριξη του έργου των Σχολικών Συμβούλων χωρίς αύξηση των θέσεων διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
· β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων διοικητικού προσωπικού ανά κλάδο, που κατανέμονται σε κάθε έδρα Σχολικών Συμβούλων για τη στελέχωση της γραμματείας τους. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μπορεί να ανακατανέμονται οι θέσεις διοικητικού προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών και σχολικών μονάδων που λειτουργούν στην περιοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Σχολικών Συμβούλων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των Γραμματειών των Σχολικών Συμβούλων.

Άρθρο 3
Προϊστάμενοι-Επιλογή και τοποθέτηση

1. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 29 του άρθρου 14. του Ν. 2817/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
"στ. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές εκπαίδευσης είναι μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Για το διορισμό τους εκδίδεται σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με την οποία καθορίζονται τα υποβλητέα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων και η προθεσμία υποβολής τους, Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
·  α) πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο αναγνωρισμένο ως ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
·  β) δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και
·  γ) αυξημένα διοικητικά και επιστημονικά προσόντα και αξιόλογη διοικητική και διδακτική εμπειρία.
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης συνεκτιμώνται η εμπειρία και οι σπουδές σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η επιμόρφωση, η γνώση ξένων γλωσσών, η οργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια ή άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, η ικανότητα εφαρμογής προγραμμάτων και καινοτομιών, η γνώση και η ικανότητα αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών προβλημάτων, η ικανότητα συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, η αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η λήψη αποφάσεων, η οργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και η εν γένει συγκρότηση και η προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων, το συνυποβαλλόμενο βιογραφικό σημείωμα αυτών και τη συνέντευξη που πραγματοποιείται ενώπιον του ειδικού συμβουλίου επιλογής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε δύο στάδια από ειδικό συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και αποτελείται από
·  α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού ως Πρόεδρο,
·  β) ένα μέλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και
·  γ) ένα μέλος καθενός από τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του συμβουλίου από διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην υπηρεσία αυτή. Το συμβούλιο σε πρώτο στάδιο μετά από αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων επιλέγει τους καταλληλότερους σε αριθμό εξαπλάσιο των υπό προκήρυξη θέσεων, οι οποίοι εγγράφονται σε σχετικό πίνακα. Ακολούθως σε δεύτερο στάδιο καλεί τους προεπιλεγέντες σε συνέντευξη για την εξέταση της εν γένει συγκρότησης και προσωπικότητας των υποψηφίων. Μετά το πέρας της συνέντευξης το συμβούλιο συντάσσει αξιολογικό πίνακα των επικρατέστερων σε αριθμό τριπλάσιο των υπό προκήρυξη θέσεων με βάση και τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Ο πίνακας αυτός, ο οποίος ισχύει για μία τριετία κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδεία και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, με βάση τη σειρά αξιολόγησης διορίζει τους περιφερειακούς διευθυντές και τοποθετεί αυτούς στις υφιστάμενες κενές θέσεις με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
2. Οι Προϊστάμενοι των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ) επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών, καθώς και οι Διευθυντές των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων επιλέγονται από το έτος 2004 και εφεξής από το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
· α) τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Διευθυντών των Πειραματικών σχολείων,
· β) οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων,
· γ) η διαδικασία κρίσης, επιλογής, τοποθέτησης και μετάθεσης τους,
· δ) τα κριτήρια και η "διαδικασία τοποθέτησης αυτών σε θέσεις εκπαιδευτικών μετά τη λήξη της θητείας τους και
· ε) κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό θέμα.
3. Προϊστάμενοι των Τμημάτων Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΙΔΙΠ). Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τοποθετούνται Σχολικοί Σύμβουλοι της οικείας βαθμίδας με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και η πρόσβαση στη γνώση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την. άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
2. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ανατίθεται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε Ε.) και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), που έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
· α) Το Κ.Ε.Ε, αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων δεικτών και κριτηρίων για την δυναμική αποτύπωση της κατάστασης καθώς και τον έλεγχο της αξιοπιστίας του συστήματος αποτύπωσης και παρακολούθησης του εκπαιδευτικού έργου τόσο στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και της περιφέρειας όσο και στο εθνικό επίπεδο. Επίσης συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις εκθέσεις των ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Ι καθώς και τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, και συντάσσει ετήσια έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
· β) Το Π.Ι. αναλαμβάνει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών με σκοπό να συμβάλλει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
· γ) Το ΠΙ και το ΚΕΕ αναλαμβάνουν, σε συνεργασία μεταξύ τους. την ανάπτυξη διαύλων που θα συμβάλουν στη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου, αξιοποιώντας τα σχετικά δεδομένα και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Η διάσταση αυτή αναφέρεται και στη στήριξη των καινοτομικών προσπαθειών των σχολικών μονάδων για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΚΕΕ, ή του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΙ. κατά περίπτωση, μπορεί να συγκροτούνται συμπληρωματικά Ομάδες Εργασίας από ειδικούς, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων που αναφέρονται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Στα μέλη των Ομάδων Εργασίας καταβάλλεται αποζημίωση για την συμμετοχή τους σε αυτές και για την μετακίνηση τους. εκτός έδρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Στο Π.Ι. προστίθενται εβδομήντα (70) θέσεις παρέδρων με θητεία, οι ειδικότητες των οποίων καθορίζονται με την εκδιδόμενη εκάστοτε προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων αυτών. Οι τοποθετούμενοι στις θέσεις αυτές χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά τα οριζόμενα με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Π.Ι. Οι θέσεις αυτές μπορεί να μεταβάλλονται ως προς τον αριθμό τους με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

Άρθρο 5
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

1 Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι:
· α) η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους ως προς την επιστημονική τους συγκρότηση, την παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ικανότητα,
· β) ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους.
· γ) η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση των διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών.
· δ) η επισήμανση των αδυναμιών τους στην προσφορά του διδακτικού τους έργου και η προσπάθεια εξάλειψης αυτών.
· ε) η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και η παροχή κινήτρων σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης.
· στ) η διαπίστωση των αναγκών επιμόρφωσης τους και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της επιμόρφωσης αυτής,
· ζ) η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης.
2. Η αξιολόγηση είναι περιοδική και αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στις εξής κατηγορίες:
· α) των εκπαιδευτικών για μονιμοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη,
· β) των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που πρόκειται να κριθούν για την κάλυψη θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης,
· γ) των στελεχών εκπαίδευσης,
· δ) των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αξιολογηθούν σε εθελοντική βάση και
· ε) κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε κριθεί αναγκαία.
3. Η διαδικασία ατομικής αξιολόγησης (με ατομικές εκθέσεις) των εκπαιδευτικών διαμορφώνεται ως εξής:
· α) Πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης υποβάλλεται στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο αξιολόγησης, μετά από πρόσκληση του και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, έκθεση προσωπικής αυτο-αξιολόγησης του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων στοιχείων αξιολόγησης αλλά χωρίς αριθμητικό προσδιορισμό τους. Παράλειψη υποβολής της έκθεσης αυτής σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τη διαδικασία της αξιολόγησης,
· β) Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
· γ) Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας ή σχολικού εργαστηριακού κέντρου (ΣΕΚ) αξιολογείται από τον Προϊστάμενο Γραφείου ή από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην περίπτωση που δεν λειτουργεί Γραφείο, και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
· δ) Ο Προϊστάμενος Γραφείου αξιολογείται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως προς το διοικητικό του έργο, και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, ως προς το επιστημονικό · παιδαγωγικό του έργο.
· ε) Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ως προς το διοικητικό του έργο και ως προς το επιστημονικό -παιδαγωγικό του έργο από Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του προέδρου του Π.Ι, ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
· στ) Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ως προς το διοικητικό του έργο και από τον προϊστάμενο του οικείου τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό του έργο.
· ζ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της περιφερειακής διεύθυνσης αξιολογείται ως προς το διοικητικό του έργο από τον Περιφερειακό Διευθυντή και ως προς το επιστημονικό-παιδαγωγικό του έργο από Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που ορίζεται με απόφαση του προέδρου του Π.Ι, ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Π.Ι. καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και το περιεχόμενο της αξιολόγησης των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών ως προς το επιστημονικό και παιδαγωγικό τους έργο.
5. Κάθε αξιολογούμενος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 δικαιούται να υποβάλει ένσταση, εντός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της έκθεσης αξιολόγησης, ενώπιον της επιτροπής της επόμενης παραγράφου και να ζητήσει είτε την τροποποίηση ορισμένων χαρακτηρισμών αυτής είτε την επανάληψη της αξιολόγησης του. Η ένσταση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους ουσιώδεις λόγους.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συγκροτούνται επιτροπές ενστάσεων: σ) ανά μία στην έδρα κάθε περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που αποτελείται από ένα πάρεδρο, μόνιμο ή με θητεία του Π.Ι., ως πρόεδρο και δύο Διευθυντές Εκπαίδευσης ως μέλη, όταν κρίνονται ενστάσεις που αναφέρονται στο διοικητικό έργο του αξιολογηθέντος ή δύο σχολικούς συμβούλους, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον έχει την ίδια ειδικότητα με τον ενιστάμενο ως μέλη, όταν κρίνονται ενστάσεις που αναφέρονται στο επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο του αξιολογηθέντος. Η επιτροπή αυτή κρίνει ενστάσεις που υποβάλλονται από αξιολογηθέντες εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.. β) μία στο Π.Ι. που-αποτελείται από ένα Σύμβουλο αυτού, ως πρόεδρο και δύο μόνιμους παρέδρους, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον έχει την ίδια ειδικότητα με τον ενιστάμενο, ως μέλη. Η επιτροπή αυτή κρίνει ενστάσεις που υποβάλλονται από αξιολογηθέντες Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους και Προϊσταμένους των τμημάτων επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών της παρούσας παραγράφου ορίζεται η θητεία του προέδρου και των μελών αυτής, καθώς και ο γραμματέας από διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς, αποσπασμένους στην περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στο Π.Ι. αντίστοιχα.
7. Στις επιτροπές ενστάσεων δε μπορεί να μετέχει ο συντάκτης της έκθεσης αξιολόγησης, κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση.
8. Οι επιτροπές του παρόντος άρθρου εκτιμώντας τους προβαλλόμενους λόγους αποφασίζουν αιτιολογημένα είτε την απόρριψη της ένστασης, είτε την τροποποίηση ορισμένων χαρακτηρισμών και συμπερασμάτων είτε την επανάληψη της αξιολόγησης των ενισταμένων, την οποία αναθέτουν σε δύο ομοιόβαθμους του πρώτου αξιολογητή. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο της αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Άρθρο 6
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία Οργανισμός Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
2. Έργο του ΟΕΠΕΚ είναι:
· α) Ο σχεδιασμός της επιμορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
· β) Ο συντονισμός όλων των μορφών και τύπων της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων.
· γ) Η κατάρτιση επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία ύστερα από την έγκριση τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, υλοποιούνται από τους επιμορφωτικούς φορείς.
· δ) Η ανάθεση επιμορφωτικού έργου σε αρμόδιους φορείς και η εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων για τη σύσταση αυτοτελών επιμορφωτικών κέντρων και μονάδων.
· ε) Η κατανομή και η διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
· στ) Η πιστοποίηση φορέων και τίτλων στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
3. Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου ή επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού είναι:
· α) Ο Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που προεδρεύει του Τμήματος Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης με αναπληρωτή Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο αυτού,
· β) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Κέντρου αυτού.
· γ) Δυο διακεκριμένοι επιστήμονες με ειδίκευση και εμπειρία στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης.
· δ) Ένας εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ένας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις των εκπαιδευτικών.
4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού είναι τριετής και η συγκρότηση αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, με την οποία ορίζεται και ο γραμματέας του από υπαλλήλους του Οργανισμού ή αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς.
5. Για τη διοικητική στήριξη του έργου του ΟΕΠΕΚ μπορεί να αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων διοικητικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί του ίδιου Υπουργείου. Για την απόσπαση εκπαιδευτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 / 1997 (ΦΕΚ 186) και για την απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 2683 / 1999 (ΦΕΚ 19 Α1).
6. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού στον ΟΕΠΕΚ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου και καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης αυτών.
7. Ο ΟΕΠΕΚ επιχορηγείται με πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, καθώς και από χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο ΟΕΠΕΚ μπορεί να συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, με δημότες υπηρεσίες και οργανισμούς, με ελληνικούς και ξένους φορείς επιμόρφωσης, με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και ΤΙ και Ερευνητικά Κέντρα και να προβαίνει σε ανταλλαγές ειδικών επιστημόνων.
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Διοικητού ΌΕΠΕΚ ρυθμίζονται τα θέματα:
· α) των ειδικότερα επιδιωκομένων σκοπών του Οργανισμού,
· β) των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου αυτού,
· γ) του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού.
10. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα:
· α) της διάρθρωσης των υπηρεσιών του ΟΕΠΕΚ και της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων αυτού
· β) της διαχείρισης της παρουσίας και των πόρων αυτού
· γ) κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο Πρόεδρο για την απασχόληση του στον Οργανισμό, στα μέλη του Δ.Σ. για την πρόσθετη απασχόληση τους. στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. για οδοιπορικά έξοδα και κίνηση τους εκτός έδρας. Ο Πρόεδρος, όταν είναι καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης, διατηρεί την ιδιότητα του αυτή.

Άρθρο 7
Υπηρεσιακά Συμβούλια και Συμβούλια Επιλογής

1. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης ιδ' της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του Ν.2817/2000 αντικαθίστανται ως εξής: "Πρόεδρος του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕΧ και του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και Αντιπρόεδρος ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της οικείας βαθμίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλη του καθενός από τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ορίζονται ένας Διευθυντής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας των νομών ή νομαρχιών, καθώς και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της αντίστοιχης βαθμίδας, που ανήκουν οργανικά στα σχολεία της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, αναπληρούμενοι από δύο αναπληρωματικούς εκπροσώπους".
2. Η περίπτωση ιστ' της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του Ν 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής: « Τα ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων με διετή θητεία. Η πρώτη συγκρότηση αυτών γίνεται εντός μηνός από τη συγκρότηση και λειτουργία των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης και η θητεία των μελών τους λήγει την 31-12-2002. Αναπληρωματικά μέλη των τακτικών μελών ορίζονται:
·  α) του προέδρου διευθυντής εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των νομών ή νομαρχιών της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
·  β) του αντιπροέδρου σχολικός σύμβουλος της οικείας βαθμίδας,
·  γ) του διευθυντή εκπαίδευσης άλλος διευθυντής εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, δ)του προέδρου του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) ο προϊστάμενος του τμήματος διοίκησης της περιφερειακής διεύθυνσης και ε)των τακτικών μελών του ΠΥΣΔΙΠ ομοιόβαθμοι διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις υπηρεσιακές μονάδες της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Γραμματέας κάθε συμβουλίου ορίζεται, με την απόφαση συγκρότησης, διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που υπηρετεί στα τμήματα της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, αναπληρούμενος από διοικητικό υπάλληλο ή εκπαιδευτικό των ιδίων τμημάτων."
3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 31 του άρθρου 14 του Ν.2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής: "β) Τα κατά την προηγούμενη περίπτωση Συμβούλια είναι επταμελή και αποτελούνται από:
·  αα) Δύο μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Πανεπιστημίου, στο οποίο απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
·  ββ) Δύο Συμβούλους ή μόνιμους Παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης,
·  γγ) Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των κλάδων των εκπαιδευτικών των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της αντίστοιχης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους αιρετούς αναπληρωτές τους,
·  δδ) Ένα Σχολικό Σύμβουλο της οικείας βαθμίδας για τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων ή ένα Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας για τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης των Συμβουλίων αυτών."
4. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των Προϊσταμένων των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάγονται στα αντίστοιχα ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ, τα οποία είναι αρμόδια και για την επιλογή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος. Μέχρι τη συγκρότηση των Συμβουλίων αυτών τα αντίστοιχα θέματα υπάγονται στα μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου αρμόδια συμβούλια.

Άρθρο 8
Οργανωτικά θέματα υπηρεσιών και σχολικών μονάδων

1. Σε κάθε μία από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ' Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Β' Θεσσαλονίκης συνιστάται και λειτουργεί Γραφείο Φυσικής Αγωγής.
2. · α) Σε κάθε ιδρυόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) αποσπώνται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη λειτουργία αυτού, από τους οποίους ένας ορίζεται ως υπεύθυνος αυτού.
· β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους υπευθύνους των Κ.Π.Ε. και τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στα Κ.Π.Ε. και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπεύθυνοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για πρόσθετη απασχόληση τους, καθώς και το ύψος της επιχορήγησης αυτών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τις λειτουργικές δαπάνες και ο τρόπος διαχείρισης αυτών. Κάθε άλλη διάταξη, που προβλέπει τη χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης ή άλλης αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση για τον ίδιο λόγο, καταργείται.
· γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των αποσπώμενων εκπαιδευτικών σε κάθε ΚΠΕ. των υπευθύνων ΚΠΕ και των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διάρκεια απόσπασης αυτών καθώς και τα προσόντα, τα κριτήρια, τα όργανα και η διαδικασία επιλογής τους. τα όργανα και η διαδικασία απόσπασης τους και οι λόγοι ανάκλησης της απόσπασης αυτών.
3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «β) Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί των ΚΕΣΥΠ και των Γραφείων ΣΕΠ. η διοικητική τους εξάρτηση, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας τους, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε κάθε ΚΕΓΥΠ και κάθε Γραφείο ΣΠΠΕ, η διάρκεια της απόσπασης και τα ειδικότερα καθήκοντα αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους υπεύθυνους των ΚΕΣΥΠ και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στα ΚΕΣΥΠ και τα Γραφεία για πρόσθετη απασχόληση τους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται οι έδρες των ΚΕΣΥΠ και τα σχολεία, στα οποία λειτουργούν Γραφεία ΣΕΠ. τα προσόντα των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα ΚΕΣΥΠ και τα Γραφεία ΣΕΠ, τα κριτήρια, τα όργανα και η διαδικασία επιλογής τους, τα όργανα και η διαδικασία απόσπασης τους και ο« λόγοι ανάκλησης της απόσπασης αυτών».
4. α) Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται και λειτουργεί Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) που αποτελεί κέντρο έρευνας, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει. Για τη λειτουργία του Ε.Κ.Φ.Ε-. αποσπάται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ4 ως υπεύθυνος αυτού. Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγεται μεγάλος αριθμός σχολείων, μπορεί να λειτουργούν και περισσότερα του ενός ΕΚΦΕ. τα οποία συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών.
· β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόττος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των Ε.Κ.Φ.Ε., τα προσόντα, τα όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υπευθύνων τους, τα όργανα και η διαδικασία απόσπασης αυτών, η διάρκεια απόσπασης και οι λόγοι ανάκλησης αυτής.
· γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. για πρόσθετη απασχόληση τους.
5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να ιδρύονται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σκοπός των οποίων είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία κάθε Κέντρου ΠΛΗΝΕΤ αποσπάται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20 ως υπεύθυνος αυτού.
· β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.. τα προσόντα, τα κριτήρια, τα όργανα και η διαδικασία επιλογής των υπευθύνων τους, τα όργανα και η διαδικασία απόσπασης αυτών, η διάρκεια απόσπασης και οι λόγοι ανάκλησης αυτής.
· γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των υπευθύνων των Κέντρων ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για πρόσθετη απασχόληση τους.
6. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που παρακολουθούν προγράμματα μετεκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4, κεφάλαιο Ε', παράγραφος 3 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ.78 Α'). συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων επιτροπή επιλογής από ειδικούς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2327/1995.
7. Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 2470/97 ( ΦΕΚ 40/Α ), όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, αυξάνεται από 1ης Οκτωβρίου 2001 κατά δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.
8. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985 και η υπεραριθμία δασκάλων, που προκύπτει από την κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων, ρυθμίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
9. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ΤΕΕ ή προσθήκης τομέων και ειδικοτήτων σε αυτά, που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 20-10-2001, ισχύουν για το σχολικό έτος 2001-02.

Άρθρο 9
Θέματα εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού

1. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους μετά από γνώμη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών αδειών, που θα χορηγηθούν για το επόμενο σχολικό έτος στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και κατανέμεται ο αριθμός αυτός κατά βαθμίδες της εκπαίδευσης και επιστημονικά αντικείμενα. Για τον καθορισμό αυτόν προηγείται έρευνα του ΚΕΕ. σε συνεργασία και με άλλους φορείς για τον προγραμματισμό των αναγκών της εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με τις εξελίξεις των επιστημών και τις υφιστάμενες ανάγκες.
· β) Οι εκπαιδευτικοί που έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας υποχρεούνται να υποβάλλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών , που εκδίδεται από τον υπεύθυνο ή επόπτη των σπουδών τους καθηγητή, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών τους. καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που τους ανατέθηκαν, αξιολόγηση της συμμετοχής τους στα προγράμματα, στα οποία έχουν ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, πρόταση για την ανάγκη παράτασης της εκπαιδευτικής άδειας και πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο προσδιορίζονται τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι εκθέσεις προόδου εξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο εισηγείται την παράταση ή διακοπή της εκπαιδευτικής άδειας.
· γ) Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταθέσει στο ΚΕΕ. εντός έτους το αργότερο, τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών και αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής.
· δ) Ο εκπαιδευτικός μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας. Για εξαιρετικούς λόγους που ανάγονται στο δημόσιο συμφέρον μπορεί ο εκπαιδευτικός να απαλλαγεί μερικά από την υποχρέωση προσφοράς των υπηρεσιών του στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
· ε) Στις περιπτώσεις διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των υποχρεώσεων των προηγουμένων περιπτώσεων γ' και δ' επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες "αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων που εκδίδεται υστέρα από γνώμη του αρμοδίου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.
· στ) Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζονται και με απόκλιση από τις διατάξεις του Ν.2683/1999 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ." (ΦΕΚ 19 Α') οι προϋποθέσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διάρκεια αυτών κατά περίπτωση και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους διατελούντες σε εκπαιδευτική άδεια σε ποσοστό επί των αποδοχών τους εντός των ορίων του άρθρου 58 του Ν. 2683/1999. Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος αυτού εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2683/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α').
· ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερομένους για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, οι προθεσμίες υποβολής τους, τα συλλογικά όργανα που γνωμοδοτούν για τη χορήγηση των αδειών αυτών, οι προθεσμίες, τα κριτήρια κρίσης, αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, η διαδικασία έγκρισης των γνωμοδοτήσεων των συλλογικών οργάνων και χορήγησης και ανανέωσης των εκπαιδευτικών αδειών.
2. Για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και τα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης υπολογίζονται ως μονάδες μετάθεσης, για το χρονικό διάστημα της απόσπασης τους, οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα, στην οποία ανήκουν οργανικά, Σε κάθε άλλη περίπτωση απόσπασης υπολογίζονται ως μονάδες μετάθεσης οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα, στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός και προκειμένου για απόσπαση σε υπηρεσία οι προβλεπόμενες μονάδες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα. Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν από την έναρξη του σχολικού έτους 2002 - 2003.
3. Στα στελέχη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χορηγείται από 1ης Ιουλίου 2002, για τη διάρκεια της θητείας τους, μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης ως εξής:
· α) Στους σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης,, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών, στους προϊσταμένους των γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και στους διευθυντές των ενιαίων λυκείων και των ΤΕΕ, δραχμών ογδόντα χιλιάδων (80.000).
· β) Στους διευθυντές γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω δημοτικών σχολείων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων (ΣΕΚ), δραχμών εξήντα χιλιάδων (60.000).
· γ) Στους υποδιευθυντές σχολικών, μονάδων, υπεύθυνους τομέων ΣΕΚ, προϊσταμένους τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προϊσταμένους μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000).
4. Το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 14 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ. 40Α) των σχολικών συμβούλων, που τοποθετούνται ως προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αναπροσαρμόζεται από 1ης Ιουλίου 2002 στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80 000) δραχμών.
5. Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.26Θ3/1999 (ΦΕΚ 19 Α') προθεσμία, για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας των διοριζομένων, μπορεί να παρατείνεται για τους διοριζόμενους εκπαιδευτικούς μέχρι την 31η Αυγούστου του επομένου έτους από το διορισμό τους.
6. Διευθυντές των σχολείων του Αρμενικού Κυανού Σταυρού μπορεί να ορίζονται και οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία αυτά με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 2 του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α').
7. α) Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων, στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν στο διαγωνισμό μαζί με τους άλλους υποψηφίους όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην με αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.1/οικ10344 (ΦΕΚ Β'594) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
· β) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου μπορεί να διεξαχθεί συμπληρωματικός διαγωνισμός εντός τριμήνου από της ισχύος του με έκδοση συμπληρωματικής προκήρυξης των αριθ. 9/ΙΠ/2001 (ΦΕΚ 103 - Τεύχος Προκηρύξεων) και 10/2Π/2001 (ΦΕΚ 102 - Τεύχος Προκηρύξεων) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Στο διαγωνισμό αυτόν οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε διαφορετικά, αλλά ισοδύναμης επιστημονικής βαρύτητας θέματα. Διοριστέοι κρίνονται όσοι από τους υποψήφιους συγκεντρώσουν βαθμολογία ίση τουλάχιστον με τη βαθμολογία του τελευταίου διοριστέου των πινάκων κατάταξης και τοποθετούνται σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις.
8. Οι κατά το άρθρο 25, κεφάλαιο Α', παράγραφος 2 του Ν. 1566/1985 τριάντα (30) θέσεις Συμβούλων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αυξάνονται σε τριάντα μία (31), προστιθεμένης μιας (1) θέσης ειδικευμένου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
9. Η κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2817/2000 διάθεση εκπαιδευτικών σε άλλα σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 10
Διδακτικά βιβλία

Οι βοηθητικές εργασίες αποθήκευσης, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης κ.λ.π. των διδακτικών βιβλίων αρμοδιότητας του Οργανισμού Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Δ.Β., τηρουμένων των κειμένων διατάξεων.

Άρθρο 11
Σχολικές βιβλιοθήκες

1. Για τη λειτουργία των κατά το άρθρο 43 του Ν. 1566/1985 Σχολικών Βιβλιοθηκών συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων πενήντα (50) θέσεις του κλάδου Π Ε βιβλιοθηκονόμων και πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΤΕ βιβλιοθηκονομίας
2. Τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ΠΕ κατηγορίας ορίζονται το πτυχίο Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και του κλάδου ΤΕ κατηγορίας το πτυχίο Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας -Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Στην περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά μπορεί να γίνονται δεκτοί και οι έχοντες τα προσόντα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για υποψήφιους των κλάδων αυτών.
3. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας, και θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να αυξάνονται οι συνιστώμενες θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες των Σχολικών Βιβλιοθηκών.
4 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων τοποθετούνται οι διοριζόμενοι στις θέσεις βιβλιοθηκονόμων σε σχολικές μονάδες, στις οποίες λειτουργούν Σχολικές Βιβλιοθήκες
5. Αρμόδια συμβούλια για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των βιβλιοθηκονόμων είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) και τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ). οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 29. περίπτωση ιζ' του Ν.2817/2000.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6 και των περιπτώσεων θ', ιγ' και ιθ' της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του Ν.2817/2000, καθώς και κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου καταργούνται.
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα