Δεκ 202011
 

Με αφορμή την ανάρτηση του πίνακα επανακατάταξης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Π.Ε. της Α Αθήνας έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1.Κατάταξη σε βαθμούς

Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου( δηλαδή από 1/11/2011), κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς  της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ. και το χρόνο προϋπηρεσίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου, ως εξής:

α) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,

β) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε,

γ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ,

δ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι ένα (21) έτη, στο βαθμό Γ

ε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι ένα (21) έτη , στο Βαθμό Β.

Για την κατάταξη των υπαλλήλων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι (6) έτη και για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου αφαιρούνται δύο (2) έτη

Παραθέτουμε και το άρθρο 98 του Υ.Κ

2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.

3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών -μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη.

2. Προαγωγές από βαθμό σε βαθμό

 Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, γίνονται με βάση ποσόστωση  επί των κάθε φορά κρινόμενων, ύστερα από αξιολόγηση που διενεργείται μία φορά το χρόνο από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, ως εξής:

-Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ Στο Βαθμό Ε : μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων,

– Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ : μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων,

– Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ : μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων,

– Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β : μέχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλήλων.

– Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α : μέχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλήλων.

. Οι υπάλληλοι λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους.

Άρα ούτε όλοι μπορούν να προαχθούν, ούτε εξελίσσονται μισθολογικά αν δεν προαχθούν και κυρίως….

Προσοχή!!! Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου Άρθρο 95 (Υ.Κ N. 3528/2007)

Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

3. Σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.).

 Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, με εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθμών Β και Α, τα οποία

χορηγούνται ανά τριετία . Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με την

παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις

εκθέσεις  αξιολόγησης του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά, μέχρι ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.

4. Τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμό, πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής :

α) Βαθμός ΣΤ: 0 Μ.Κ.

α) Βαθμός Ε : δύο (2) Μ.Κ.

β) Βαθμός Δ : τρία (3) Μ.Κ.

γ) Βαθμός Γ : τέσσερα (4) Μ.Κ.

δ) Τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών Β και Α καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησης του από την υπηρεσία.

5. Παραδείγματα βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης:

Α) Εκπαιδευτικός, άγαμος  με 3 έτη προϋπηρεσία κατατάσσεται στο βαθμό ΣΤ με μικτές αποδοχές 1092 ευρώ .Το αφορολόγητο όριο πλέον είναι στις 5000, άρα με βάση και τις αυξημένες κρατήσεις καθαρές αποδοχές 660 ευρώ.

Β) Εκπαιδευτικός με 6 έτη προϋπηρεσίας , άγαμος,  κατατάσσεται στο βαθμό Ε με πλεονάζοντα χρόνο προϋπηρεσίας στο βαθμό αυτό 3 έτη και στο μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ 1  του βαθμού, με μικτές αποδοχές 1225 ευρώ και καθαρές αποδοχές 875 ευρώ.

Γ) Εκπαιδευτικός με 12 έτη προϋπηρεσίας, άγαμος,  κατατάσσεται στο βαθμό Δ, με πλεονάζοντα χρόνο προϋπηρεσίας 3 έτη στο βαθμό αυτό , και στο μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ 1 του βαθμού με 1409 ευρώ μικτές αποδοχές και καθαρές αποδοχές  998 ευρώ.

Δ) ) Εκπαιδευτικός με 20 έτη προϋπηρεσίας, άγαμος,  κατατάσσεται στο βαθμό Γ, με πλεονάζοντα χρόνο προϋπηρεσίας 5 έτη στο βαθμό αυτό , και στο μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ 1 του βαθμού με 1652 ευρώ μικτές αποδοχές και καθαρές αποδοχές  1157 ευρώ.

Ε) ) Εκπαιδευτικός με 25 έτη προϋπηρεσίας, άγαμος,  κατατάσσεται στο βαθμό Β, με πλεονάζοντα χρόνο προϋπηρεσίας 4 έτη στο βαθμό αυτό , και στο μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ 1 του βαθμού με 1944 ευρώ μικτές αποδοχές και καθαρές αποδοχές  1342 ευρώ.

Σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα ο γονέας ενός παιδιού λαμβάνει 50 ευρώ μικτά παραπάνω, δυο παιδιών 70, τριών παιδιών 120 και τεσσάρων 170 ευρώ μηνιαίως.

Από τα υπόλοιπα επιδόματα παραμένουν μόνο τα επιδόματα παραμεθορίου καθώς και το επίδομα στελεχών εκπαίδευσης, 250 – 350 ευρώ ( αν το σχολείο είναι 9θέσιο και πάνω οργανικά) για τους διευθυντές σχολείων , 100 για τις προϊσταμένες νηπιαγωγείων και 150 για τους υποδιευθυντές. Όλα τα παραπάνω ποσά επίσης είναι μικτά.

Με βάση όλα τα παραπάνω:

– Στην κατάταξη των εκπαιδευτικών σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο υπάρχει στη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων πλεονάζων χρόνος ο οποίος χάνεται οριστικά για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4024/2011 οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού. Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων απαιτείται η παρέλευση διετίας ή τριετίας, ανάλογα με το βαθμό στον οποίο έχει ενταχτεί ο υπάλληλος. Αυτό σημαίνει ότι ο πλεονάζων χρόνος που τυχόν απομένει μετά την ανωτέρω μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο Μ.Κ. Συνεπώς το επόμενο Μ.Κ σε όλους τους υπαλλήλους θα δοθεί μετά την παρέλευση διετίας ή τριετίας από την 1-11-2011, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του συστήματος μισθολογικής εξέλιξης. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που για ελάχιστο χρονικό διάστημα χάνουν μισθολογικό κλιμάκιο με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά στις εποχές της εξοντωτικής λιτότητας που ζούμε.

-Οι αναπληρωτές συνάδελφοι κατατάσσονται στο βαθμολογικό κλιμάκιο ΣΤ που δεν έχει μισθολογικά κλιμάκια, άρα δε λογίζεται καθόλου η προϋπηρεσία τους όλα αυτά τα χρόνια. Καταδικάζονται στην ανέχεια και στη νέα φτώχεια με βάση το νέο βαθμολόγιο – μισθολόγιο. Ας σκεφτούμε ότι  υπάρχουν συνάδελφοι αναπληρωτές, κύρια γυμναστές ή ξενόγλωσσοι που έχουν πάνω από πέντε χρόνια προϋπηρεσία αφού η πολιτική της αδιοριστίας τους έχει καταδικάσει στην εργασιακή περιπλάνηση.

-Χαμένοι  είναι και οι συνάδελφοι που έχουν προϋπηρεσία σε άλλους φορείς του δημοσίου, αφού αναγνωρίζονται μόνο τα δέκα πρώτα χρόνια υπηρέτησής τους και από τα υπόλοιπα τα μισά. Παράδειγμα υπάλληλος με 14 χρόνια δημόσιας (ανεξάρτητα φορέα) προϋπηρεσία αναγνωρίζονται τα δέκα πρώτα και από τα υπόλοιπα τέσσερα τα δύο. Άρα απώλεια δυο ετών.

Για τους συναδέλφους που έχουν προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους θα γίνεται από δω και πέρα μόνο μετά από απόφαση  του συμβουλίου

Επισημαίνουμε την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν την κατάταξη τους και να προβούν σε ενστάσεις σε τυχόν λάθη ή παραλείψεις εντός της προθεσμίας, δηλαδή ως τις 23 Δεκέμβρη.

Προσέχουμε αν υπάρχουν όλα τα χρόνια που έχουμε υπηρετήσει ως αναπληρωτές, ή ως εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ειδικά στα ιδιωτικά σχολεία πολλά από αυτά δεν δήλωναν εκπαιδευτικούς ή τους δήλωναν με άλλη ιδιότητα (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη). Πολλοί συνάδελφοι νηπιαγωγοί έχουν προϋπηρεσία σε παιδικούς σταθμούς των δήμων ή σε ιδιωτικούς , σε νηπιοβρεφοκομικούς σταθμούς κ.λπ. Και αυτοί πρέπει να κάνουν ένσταση διεκδικώντας τα κλεμμένα χρόνια εργασίας.

Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν πτυχές της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης του μαύρου μετώπου, μιας πολιτικής που σαρώνει δικαιώματα και ανάγκες των εργαζομένων προς όφελος του κεφαλαίου και των τραπεζών.

Η αξιολόγηση – χειραγώγηση και υποταγή, όπως είπε και η υπουργός κ. Διαμαντοπούλου, θα είναι το εργαλείο μισθολογικής και βαθμολογικής κατάταξης, η δαμόκλεια σπάθη της νέας φτώχειας εκπαιδευτικών και σχολείων. Θα είναι ταυτόχρονα και το μέσο για την απόλυση ή την «εφεδρεία» των εκπαιδευτικών.Θα τους αφήσουμε;;;;

Λουκάς Καβακλής

αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Α Αθήνας

εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ)

τηλ. 6949294781.www.paremvasis.gr

αναπληρωματικός Μαριόλης Δημήτρης τηλ. 6936969769

Sorry, the comment form is closed at this time.