Παιδαγωγικός Όμιλος Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά . . . την εκπαίδευση!!!

 

«Η καθολική Πολυτομεακή Παρέμβαση Πρόληψης για το Κάπνισμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ»

 

Στο διαμορφωμένο πλαίσιο της τρέχουσας σχολικής πραγματικότητας η συμμετοχή  σε καινοτόμες δράσεις πριμοδοτείται  με μόρια  για να επιτευχθεί η γενίκευση της εφαρμογής της ενώ «φαίνεται» ότι συντελεί στη διαμόρφωση ενός «θετικού»  βιογραφικού του εκπαιδευτικού, του διευθυντή, του συμβούλου και της περιφέρειας του σχολείου.

Τη φετινή χρονιά  η ελληνική εκπαίδευση ακολουθεί το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ παράλληλα με τα χρηματοδοτούμενα πλουσιοπάροχα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα.

Στα πλαίσια  αυτά, για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση  των ΝΑΠ, πλήθος δράσεων προτείνονται στα σχολεία  από τα αρμόδια γραφεία των διευθύνσεων με τη συνεπικουρία των σχολικών συμβούλων.

Ας δούμε μια δράση από αυτές την «Καθολική Πολυτομεακή Παρέμβαση Πρόληψης για το Κάπνισμα και Προαγωγής Υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α). Η δράση αυτή  υπάγεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, του ΕΣΠΑ 2007-13, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Όπως συμβαίνει σε κάθε έξυπνη  διαφημιστική καμπάνια, έτσι και στην συγκεκριμένη περίπτωση,  διατείνονται  πως θα παρασχεθεί σε περιορισμένο αριθμό σχολείων, 1000 μόνο, άρα τρέξτε να προλάβετε.

Το γεγονός πως υπάγεται σε ένα πρόγραμμα όχι  της παιδείας αλλά  στον τομέα  «Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού»  μας βάζει σε σκέψεις, όπως και άλλες δράσεις που έχουν ως αντικείμενο   την καλή φυσική κατάσταση και την ψυχική ανθεκτικότητα του μελλοντικού εργαζόμενου δηλαδή του σημερινού μαθητή.

Η  συγκεκριμένη δράση όπως αναφέρεται στην  ΑΔΑ: ΒΛΓΨ4694Φ7-Η2Τ :

«1. Κατακυρώνουμε στην εταιρεία CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ τον υπ’ αριθ. 734/14-03-2013 /

ΒΕ2Π4694Φ7-ΜΟΡ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Καθολική Πολυτομεακή Παρέμβαση

Πρόληψης για το Κάπνισμα και Προαγωγής Υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», το οποίο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Πράξης «Ενέργειες

ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος αγωγής υγείας για το κάπνισμα στα σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 372829.

2. Αναθέτουμε στην εταιρεία CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ (ΑΦΜ 095358855) την υλοποίηση του έργου

«Καθολική Πολυτομεακή Παρέμβαση Πρόληψης για το Κάπνισμα και Προαγωγής Υγείας σε

μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (CPV: 79421000-1,

79952000-2) έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων

τριακοσίων είκοσι επτά και 87/100 ευρώ (476.327,87 €), πλέον ΦΠΑ 23% εκατόν εννέα

χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε και 41/100 (109.555,41€), ήτοι συνολικά πεντακοσίων

ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών και 28/100 ευρώ (585.883,28 €).»

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%A84694%CE%A67-%CE%972%CE%A4

Η  εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ από το 2011 συμμετέχει σε 21 έργα του δημοσίου μεταξύ αυτών και δράσεις σε σχολεία κι έχει εισπράξει  €554.498 ως  τώρα.

(Ενδεικτικά : Εντολή πληρωμής δαπάνης ποσού 86.821,79€,  ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡΡΨ-6ΕΦ  για παρεμβάσεις  για τη φυματίωση.)

Το «εκπαιδευτικό» πρόγραμμα   παρόλο που κατακυρώθηκε μόλις σήμερα 13/12/2013 διαφημίζεται στα  σχολεία ήδη από την προηγούμενη βδομάδα.

Όμως ας δούμε την πορεία αυτής της δράσης τον περσινό χρόνο.

Με την ΑΔΑ Β4ΣΤ4694Φ7-Ρ9Τ στις 23-11-12  προκηρύχθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου. Πέρυσι παραμονή Χριστουγέννων, άλλη εταιρεία η INTRAWAY ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Μ.ΕΠΕ προσέφυγε δικαστικά κατά της διακήρυξης με την  ΑΔΑ: ΒΕΥΦ4694Φ7-ΩΑΤ κι ανέκοψε την πορεία  της στα σχολεία και την απορρόφηση των 600.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός  ακυρώθηκε και επαναπροκηρύχθηκε.

Το νέο πακέτο-πρόγραμμα  δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητο. Προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός  στις 14-03-2013  με ΑΔΑ:ΒΕ2Π4694Φ7-ΜΟΡ και προϋπολογισμό  δαπάνης αυτή τη φορά  658.296,00 ευρώ. Υποψήφιες 2 εταιρείες οι :

(1) ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. – EUROCONSULTANTS SA και

(2) CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ.

Επιλέχτηκε βέβαια η δεύτερη. Μάλιστα το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας   με αρ. Πρωτ. 188189/Γ7  και  ημερομηνία 6-12-2013  είναι προγενέστερο της  κατακύρωσης του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού που έγινε στις 13-12-2013.

 

 

 

 Τα προγράμματα του Νέου Σχολείου και το  ΔΕΠΠΣ

 

Σύμφωνα  με τη διακήρυξη του υπουργείου για το «Νέο Σχολείο»:

«Το σχολείο σήμερα μοιάζει συχνά με χώρο καταναγκαστικού έργου όπου λείπει η χαρά της μάθησης, της έρευνας και ανακάλυψης, της δημιουργίας» .Ποιος όμως άσκησε όλα αυτά τα χρόνια εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνοντας αυτές τις συνθήκες.                                                                                                                                                     Φαίνεται ότι η προπαγάνδιση  κάθε νέου εκπαιδευτικού προϊόντος αποτελεί την ομολογία για όλα τα  ψέματα που έχουν ειπωθεί  για το  προηγούμενο του.

Οι όποιες αλλαγές,  έγιναν, άραγε,  μετά από κάποια οργανωμένη  αποτίμηση της μέχρι τώρα εφαρμογής των προηγούμενων προγραμμάτων σπουδών και των εγχειριδίων που τα συνόδευσαν;                           Είναι φανερό πως όχι. Αφού:

 

«Τα αναλυτικά προγράμματα θα αλλάξουν για μια ακόμη φορά χωρίς, προηγουμένως, να υλοποιηθεί ούτε στο ελάχιστο μία από τις βασικές αρχές που διακηρύσσεται στο κείμενό για το Νέο Σχολείο, δηλαδή την ανάγκη συστηματικής αξιολόγησης τους.
Προφανώς, η αξιολόγηση για την κυβέρνηση θεωρείται απαραίτητη όταν αφορά τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς αλλά όχι το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εκπαίδευσης, του οποίου την ευθύνη στη χώρα μας φέρει η κρατική πολιτική εξουσία.»                                     «Οι σκοποί των προγραμμάτων του Νέου Σχολείου, απορρέουν από την αυστηρή προσήλωση στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτή η αυστηρή προσήλωση δεν χαρακτήριζε το ΔΕΠΠΣ, χωρίς, βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι οι σκοποί του βρίσκονταν σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική.

Στο ΔΕΠΠΣ δεν εκφραζόταν με ευκρίνεια η επιμονή για στροφή της εκπαίδευσης στα βασικά, παρά το γεγονός ότι δύο χρόνια πριν τη δημοσίευσή του είχαν παρουσιαστεί ευρωπαϊκά κείμενα για την προώθηση των στρατηγικών στόχων της Συνόδου της Λισσαβόνας, τα οποία εξέφραζαν αυτή τη στροφή, που έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση της αναγκαιότητας για την κατάκτηση ιστορκής, κοινωνιολογικής, αισθητικής και φιλοσοφικής γνώσης.»                                                                                                                                                                 ( Γ.Γρόλιος Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών στα προγράμματα σπουδών του Νέου Σχολείου Εκπαιδευτική Κοινότητα τ.95)

Η θεματική των προγραμμάτων δεν καθορίζεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αλλά από φορείς άσχετους με την εκπαίδευση. Η επιλογή τους δε γίνεται με παιδαγωγικά κριτήρια από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, αλλά από την πρόταση που κάνουν οι φορείς (ιδρύματα κτλ) ή απευθείας από τις επιχειρήσεις και τις ΜΚΟ που εμπλέκονται ή από τα θέματα που επιλέγει το υπουργείο με τις κατευθύνσεις της ΕΕ και την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά :

 • Τι σχέση έχουν οι εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με τους μαθητές μας;
 • Γιατί το υπουργείο βιάστηκε να διαφημίσει τη δράση πριν ολοκληρωθούν οι νόμιμες ενέργειες;
 • Γιατί τα χρήματα που αναλογούν στην παιδεία δεν χρηματοδοτούν τις πραγματικές ανάγκες στα σχολεία;
 • Γιατί διακόπτονται εκπαιδευτικά προγράμματα όπως αυτά του υπουργείου Πολιτισμού που γίνονταν χρόνια και ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα  από εξειδικευμένους μουσειοπαιδαγωγούς με παιδαγωγικές γνώσεις;
 • Γιατί οι εταιρείες εισάγονται στα σχολεία και μάλιστα με παχυλές αμοιβές;
 • Γιατί δεν ιεραρχούνται οι πραγματικές ανάγκες των δημόσιων σχολείων (θέρμανση- συντήρηση σχολείων-καθαριότητα) και να χρηματοδοτηθούν ανάλογα κι έγκαιρα;
 • Γιατί δε χρηματοδοτούνται για 9 μήνες όσο είναι και το σχολικό έτος οι προσλήψεις των αναπληρωτών αλλά μόνο για 7 μήνες;  Οι τάξεις υποδοχής, τα ολοήμερα και η παράλληλη στήριξη στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής θα λειτουργούν στο εξής μόνο για 6,5 μήνες κάθε σχολικό έτος;
 • Γιατί αυτή η πολιτική επιλέγει να βαθύνει περισσότερο τις ανισότητες και να ευνοήσει ακόμα περισσότερο τον κοινωνικό αποκλεισμό;
 • Γιατί  ένας  μικρός αριθμός εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων    ευνοείται  διαρκώς και  θησαυρίζει  στις πλάτες  των  παιδιών – πελατών απορροφώντας εκατομμύρια που αναλογούν στην Παιδεία;
 • Τι εύρος δραστηριοτήτων καλύπτουν αυτές οι εταιρείες και τι λόγο ύπαρξης έχουν στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας;
 • Ποια είναι οι επιστημονικές  και παιδαγωγικές τους  θέσεις;
  • Ποιος ο ρόλος τους στο χώρο της Εκπαίδευσης;

«Και το ανήσυχο Σήμερα, βαθιά συνταραγμένο από τις αιματηρές δυσαρμονίες της ζωήςκαι τον αβάσταγό τους πόνο, την Παιδεία μελετάει κι αναστοχάζεται, πώς να ριζοβολήσουν μέσα στις μελλούμενες ψυχές τα σπέρματα μιανής αρμονικότερης και ηθικότερης συνυπαρξίας των ανθρώπων».

 Δ.Γληνός  Εκλεκτές σελίδες, τόμος Α΄